การสร้างฟอร์ม(Form)

ฟอร์ม (Form) เป็นอ๊อบเจคที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้ทางจอภาพ ซึ่งกำหนดหน้าที่ได้ทั้งการป้อนและการแสดงผลข้อมูล ในการป้อนข้อมูลด้วยฟอร์ม มีเครื่องมือสนับสนุน และควบคุมการป้อนข้อมูล เช่น Combo Box ค่าคุณสมบัติต่างๆ ซึ่งฟอร์มใช้แหล่งของข้อมูลจาก Table หรือคิวรี่

การสร้างฟอร์ม

การสร้างฟอร์ม มีสิ่งที่ต้องคำนึง คือ

วิธีการสร้างฟอร์ม

ที่ Database Windows คลิกที่ฟอร์มภายใต้อ๊อบเจคแล้ว เลือกปุ่ม New ที่ Database Windows หรือเลือกปุ่ม Form ที่เมนู Insert แล้วเลือกแหล่งข้อมูลโดยกำหนด Table และคิวรี่ ที่ dialog box ของ New Form จากนั้นเลือกวิธีการสร้าง

1.      การสร้างฟอร์มด้วย Form Wizard

2.      การสร้างฟอร์มด้วย Auto Form

3.      การสร้างฟอร์มด้วย Design View

ซึ่งวิธีที่สะดวกในการสร้างฟอร์ม คือ การสร้างด้วย Wizard แล้วปรับปรุงฟอร์มให้มีสารสนเทศตามที่ต้องการ

ประเภทของฟอร์ม

1.      ฟอร์มเดี่ยวหรือแบบคอลัมน์ใช้แสดงหน้าละ 1 เรคคอร์ด และสามารถสร้างปุ่มคำสั่งบนฟอร์ม

2.      ฟอร์มต่อเนื่องหรือแบบแถวใช้แสดงได้หลายเรคคอร์ดต่อ 1 หน้า และสามารถสร้างปุ่มคำสั่งบนฟอร์ม

3.      ฟอร์มแบบตารางข้อมูลใช้แสดงได้หลายเรคคอร์ดต่อ 1 หน้า มีความสะดวกในการใช้ร่วมกับคีย์บอร์ด แต่ไม่สามารถสร้างปุ่มคำสั่งบนฟอร์ม

รูปแบบฟอร์มตาม Wizards

1. AutoForm: Columnar เป็น Wizards สร้างฟอร์มแบบคอลัมน์ (Column form หรือ Single Column form) แสดงข้อมูล 1 เรคคอร์ดต่อ 1 หน้า

2. AutoForm: Tubular เป็น Wizard สร้างฟอร์มแบบแถว (Rows Form) แสดงข้อมูลแบบหลายเรคคอร์ด

3. AutoForm: Datasheet เป็น Wizards สร้างฟอร์มแบบตารางข้อมูล (Datasheet Form)แสดงข้อมูลแบบหลายเรคคอร์ด

4. Chart Wizads เป็น Wizard สร้างฟอร์มแบบกราฟ เป็นการนำกราฟมาแสดงบนฟอร์ม

5. Pivot Table Wizards เป็น Wizard สร้าง ฟอร์มแบบ Pivot Table เป็นแสดงข้อมูลในลักษณะของตารางข้อมูลแบบ Excel

Toolbox

Toolbox เป็นเครื่องมือในการสร้างตัว Control ในฟอร์ม และรายงาน

ตัวเลือก

คลิกเพื่อไปใช้เลือกตัว Control

Wizard

คลิกเพื่อสามารถใช้ Wizard สร้างตัว Control ควรเลือกไว้เสมอ

Label

ใช้ในการทำชื่อหรือข้อความ
การป้อนข้อความสามารถโดยตรงบนตัว control หรือที่คุณสมบัติ Caption

Textbox

ใช้ในการสร้างตัว Control เพื่อแสดงค่าของฟิลด์ หรือการคำนวณด้วย นิพจน์
ถ้าติดต่อกับฐานข้อมูลสามารถเลือกฟิลด์ของ table หรือ คิวรี่ที่คุณสมบัติ ControlSource
กำหนดรูปแบบกำหนดที่คุณสมบัติ Format

Check button (ปุ่มแบบเช็ค)

ตัวเลือกที่ใช้กับประเภทข้อมูล Yes/No

List box

ตัว Control แบบให้เลือกค่าจากรายการ
กำหนดค่าคุณสมบัติ เหมือน Combo box

Command button (ปุ่มคำสั่ง)

ใช้งานร่วมกับมาโคร หรือ Procedure ของ Visual Basic ในการทำงาน

Image (ภาพ)

เป็นกรอบสำหรับแสดงอ๊อบเจคที่เป็นรูปภาพ

Unbound object frame(กรอบอ๊อบเจคแบบ Unbound)

ป็นกรอบสำหรับแสดงอ๊อบเจคแบบ OLE ที่ไม่มีฟิลด์เป็นแหล่งข้อมูล

Bound object frame (กรอบอ๊อบเจคแบบ Bound)

เป็นกรอบสำหรับแสดงอ๊อบเจคแบบ OLE ที่มีฟิลด์เป็นแหล่งข้อมูล

Page break (ตัวแบ่งหน้า)

ใช้กำหนดตำแหน่งที่เป็นหน้าใหม่ของฟอร์ม

เส้น

ใช้ตีเส้นในฟอร์ม

สี่เหลี่ยม

ใช้สำหรับสร้างกรอบสี่เหลี่ยมในฟอร์ม

Tool Box อื่นๆ

ใช้เปิดรายการของ Tool อื่นๆ