Get Adobe Flash player

โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล

โครงสร้างบทบาทและหน้าที่ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
tana2
นายธนา   คงอยู่
รองผู้อำนวยการรับผิดชอบกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

 รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
1.  ควบคุมดูแลหน่วยงานต่างๆ ที่ขึ้นกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  ให้ปฏิบัติงานไปตามหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องครบถ้วนมีประสิทธิภาพ
2. วางแผนดำเนินงานด้านบริหารกิจการนักเรียน  กำหนดวิธีการดำเนินการ  และติดตามผลการดำเนินงาน ให้เกิดผลต่อส่วนรวม
3. ให้คำปรึกษา  ช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินงานด้านบริหารนักเรียนอย่างจริงจัง  เกิดผลดีต่อส่วนรวม
4.จัดให้มีการดูแลสวัสดิภาพ ความเป็นอยู่ของนักเรียนให้เกิดความสงบ และปลอดภัยจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวง
5. เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ  เพื่อให้ผลด้านการบริหารกิจการนักเรียนมีประสิทธิภาพ
6. จัดให้มีการวิเคราะห์  ติดตามปัญหานักเรียนรายบุคคล  เพื่อประสานงานให้นักเรียนประสบความสำเร็จตามศักยภาพ 
7. จัดให้มีการวางแผนติดตามนักเรียน  เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการแก้ปัญหา  พัฒนาส่งเสริมให้งานบริหารกิจการนักเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8. วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล  สถิติ  เกี่ยวกับงานบริหารกิจการนักเรียน  ป้องกัน  แก้ปัญหาและนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนางานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. จัดให้มีการประสานงานกับผู้ปกครองและร่วมกันแก้ปัญหาของนักเรียนให้เกิดผลดี
10. ดำเนินการจัดให้มีครูเวรประจำวันเพื่อดูแลนักเรียนประจำวัน
11. จัดให้มีการประชุมอบรมนักเรียน  เพื่อพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์
12. ส่งเสริมการทำงานของงานกิจการนักเรียน  จัดให้มีคณะกรรมการนักเรียน  ตลอดจนจัดกิจการต่างๆ ของนักเรียน
13. จัดให้มีการทำบัตรประจำตัวนักเรียนอย่างครบถ้วนเพื่อผลในการปกครองดูแลนักเรียน
14. จัดให้มีการดูแลควบคุมความประพฤตินักเรียนอย่างเป็นระบบและเหมาะสม
15. พิจารณาให้ความเห็นในการขออนุญาตของครูนำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่
16. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในการร่วมกันปฏิบัติงานของโรงเรียนให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ
17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

pratoomนางประทุม   มะลิทอง
หัวหน้ากลุ่ม

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  ในกรณีที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้หรือไม่อยู่ในโรงเรียน
2. ดำเนินการแก้ไขนักเรียนที่มีปัญหา ด้านพฤติกรรมร่วมกับผู้ปกครองเป็นรายกรณี
3.ประสานติดต่อผู้ปกครองเพื่อร่วมกันแก้ปัญหานักเรียนในด้านต่างๆ ที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาเด็ก  โดยประสานการปฏิบัติกับงานระดับชั้นอย่างใกล้ชิด
4. เป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน
5. เข้าร่วมประชุมกับครูหัวหน้าระดับ เพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน
6. ประสานความร่วมมือกับครูที่ปรึกษา ในการดูแลและติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน
7. ให้ความเห็นชอบในการออกหนังสือรับรองความประพฤตินักเรียน    
8. เสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียนดังนี้
    -  ด้านปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียน
    -  ด้านการส่งเสริมวินัยและแก้ไขพฤติกรรม
9. ดำเนินการจัดโครงการ / กิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติ
10. ประเมินสภาพความพึงพอใจในการดำเนินงานกิจการนักเรียน กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู นักเรียนและผู้ปกครอง
11. นำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนเพื่อปรับปรุง พัฒนา แก้ไขระบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในปีการศึกษาต่อไป
12. รายงานสรุปผลการดำเนินงานส่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

 


sirirut
นางสาวสิริรัตน์  ประพฤติกิจ
หัวหน้างาน

งานสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
1.งานสารบรรณกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
     1.1  จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินงานเสนอรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
     1.2  จัดหา  จัดซื้อทรัพยากรที่จำเป็นในสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
     1.3  จัดทำทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ให้เป็นหมวดหมู่มีระบบการเก็บเอกสารที่สามารถค้นหาเรื่องได้อย่างรวดเร็ว
     1.4  โต้ตอบหนังสือราชการ  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  หลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบของงานสารบรรณอย่างรวดเร็วและทันเวลา
     1.5  จัดส่งหนังสือราชการ  เอกสารของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ให้งานที่รับผิดชอบและติดตามเรื่องเก็บคืนจัดเข้าแฟ้มเรื่อง
     1.6  จัดพิมพ์เอกสารและจัดถ่ายเอกสารต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เช่น บันทึกข้อความ    แบบสำรวจแบบสอบถาม แบบประเมินผลงานระเบียบและคำสั่ง
     1.7  ประสานงานด้านข้อมูลและร่วมมือกับกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและร่วมมืออันดีต่อกันในการดำเนินงานตามแผน
     1.8  ประเมินผลและสรุปรายงานผลปฏิบัติราชการประจำปี
     1.9  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
      2.1  ประสานงานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน วางแผน จัดซื้อ จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ชำรุด  โดยประสานงานกับพัสดุโรงเรียน   
      2.2  จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  ยืมวัสดุให้ถูกต้องมีระบบและเป็นปัจจุบัน
      2.3  จัดทำระเบียบ  แนวปฏิบัติ แบบรายงาน  แบบฟอร์มต่าง ๆ  ที่จำเป็นในการให้บริการปรับซ่อม
      2.4  ติดตามการปรับซ่อมและบำรุงรักษาสภาพวัสดุ  ครุภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
      2.5  ประเมิน สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษาและรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
      2.6  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งานสารสนเทศกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
       3.1  วางแผนงาน/โครงการ และจัดทรัพยากรที่ใช้ในงานสารสนเทศของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
       3.2  ประสานงานด้านความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลกับงานต่าง ๆ ในกลุ่มงาน เพื่อรวบรวมและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยที่จะบ่งบอกถึงสภาพปัญหาความต้องการ
       3.3  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน  เกณฑ์การประเมินมาตรฐานแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
       3.4  จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลให้งานในฝ่ายได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในกลุ่มงานต่อไป
       3.5  ร่วมมือกับสารสนเทศของโรงเรียน  เผยแพร่งานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
       3.6  ประเมิน สรุป รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา
       3.7  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. งานแผนงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
       4.1  ประสานงานจัดทำแผนพัฒนางาน  แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เสนอผู้บริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ
       4.2  พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและเกณฑ์ประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา
       4.3  กำกับ  ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ  ให้เกิดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน
       4.4  ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียนและกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้มีประสิทธิภาพ
       4.5  ประเมิน สรุป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
       4.6  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 


pratoomนางประทุม   มะลิทอง
หัวหน้างาน

งานวินัยนักเรียน
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
1. ดูแล  ติดตามและตรวจสอบ  การปฏิบัติตนของนักเรียน  ตามกฎระเบียบของโรงเรียนในหนังสือคู่มือนักเรียน
2. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และผู้ปกครองนักเรียนในการแก้ไขนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป
3. บันทึกข้อมูล  สถิติ  การรักษาวินัยและการทำผิดวินัยของนักเรียน
4. ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ขวัญกำลังใจนักเรียนที่มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์  และปฏิบัติตนที่ดีเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น
5. จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนให้ครบถ้วนทุกคน เพื่อใช้ควบคุมนักเรียนในด้านต่างๆ ให้เกิดผลต่อการปกครองนักเรียน
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 


wantakan
นางสาววันทกานต์   พรศรีทอง
หัวหน้างาน

งานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
1. เสนอแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2. เสนอการออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ให้การอบรมนักเรียนประจำสัปดาห์ในคาบอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
3. จัดทำปฏิทินอบรมนักเรียนประจำสัปดาห์ในคาบอบรมคุณธรรมจริยธรรม
4.  จัดประชุมอบรมนักเรียนประจำสัปดาห์  เพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
5.  จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามโอกาสร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา
6. ติดตามผลการประชุมอบรมนักเรียนอย่างต่อเนื่องและบันทึกรายงานเสนอผู้อำนวยการ  อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 


tana2

นายธนา  คงอยู่
หัวหน้างาน

งานกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมโรงเรียน
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
1.วางแผนกำหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา  โดยสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน
2.ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน
3.จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้  คิดเป็น  ทำเป็น  รักการอ่าน  และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
4.สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข  การส่งเสริมกิจการนักเรียน  เพื่อให้การจัดกิจกรรมเกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
5.ควบคุม  ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรมสภานักเรียน
6.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 


pirunsiriนางสาวปิรัณญ์สิริ   ปลิปลื้มโอฐ
หัวหน้างาน

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สื่อลามก และโรคเอดส์
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
1.แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สื่อลามก และโรคเอดส์ในสถานศึกษา
2.วางแผนการดำเนินการปัญหายาเสพติด สื่อลามก และโรคเอดส์ในสถานศึกษาให้เหมาะสม
3.กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ตลอดจนการควบคุมดูแลให้เกิดผลดีต่อนักเรียน
4.ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนตามโอกาสเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา  หรือป้องกันตามที่เห็นสมควร
5.จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามโอกาสที่เหมาะสมเพื่อประสานความร่วมมือทั้งในด้านป้องกัน  และแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง
6.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 


potsaneeนางสาวพสนีย์  ปานเจริญ
หัวหน้างาน

งานธนาคารโรงเรียน
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
1. รับสมัครเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนพร้อมกับครูดูแลประจำวัน
2. จัดแบ่งนักเรียนตามภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ
3. จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ในสำนักงานธนาคาร
4. รับฝาก – ถอนเงินจากนักเรียน และบุคลากร โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
5. ติดต่อประสานงานงานธนาคารโรงเรียน กับธนาคารออมสิน
6. ทำรายการสรุป ยอดฝาก – ถอน และบัญชีรายชื่อในรอบเดือน
7. สรุปรายงานกิจการธนาคารโรงเรียน ให้ฝ่ายบริหารอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 


kumpon

นายกำพล  วิลยาลัย
หัวหน้างาน

สภานักเรียน
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
1. จัดให้มีการเลือกตั้งหัวหน้าและรองหัวหน้าชั้นตามที่เห็นสมควร
2. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนตามระบอบประชาธิปไตยที่เห็นสมควร
3. เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสภานักเรียน  พร้อมทั้งกำกับดูแล  เสนอแนะ  ให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียนเกิดผลดีในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในระดับโรงเรียน  เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนและสังคมตามสมควร
4. จัดกิจการส่งเสริมการทำงานของคณะกรรมการสภานักเรียน ตามโอกาสที่เหมาะสม
5. ติดตามผลและสรุปผลรายงานภาคเรียนละ  1  ครั้ง เสนอผู้อำนวยการ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 


kumpon

นายกำพล  วิลยาลัย
หัวหน้างาน

งานส่งเสริมระบบประชาธิปไตย 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
1  วางแผน  จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ เพื่อส่งเสริมระบบประชาธิปไตยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
2. จัดกิจการส่งเสริมประชาธิปไตยตามโอกาสที่เหมาะสม  เพื่อพัฒนานักเรียน
3. ติดตามผลและสรุปผลรายงานภาคเรียนละ  1  ครั้ง เสนอผู้อำนวยการ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 


siree

นางสิรีพุมเรียง เพียรจรัส

หัวหน้างาน

งานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
1  วางแผน  จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ เพื่อส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้คลอบคลุมองค์ประกอบ
    1.1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
    1.2 การคัดกรองนักเรียน
    1.3 การป้องกันและการแก้ไขปัญหานักเรียน
    1.4 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน
    1.5 การส่งต่อ
2. งานระดับชั้น
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
    2.1 ร่วมจัดครูที่ปรึกษาประจำชั้นนักเรียน
    2.2 จัดให้มีการแต่งตั้งหัวหน้าระดับ  ครูที่ปรึกษา  เพื่อการประสานงานในการบริหารกิจการนักเรียน
    2.3 วางแผนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในด้านการปกครองนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
    2.4 วางแผนแก้ปัญหานักเรียนในด้านต่างๆ เช่น การมาเรียน  ระเบียบวินัย  กฎข้อบังคับ  ฯลฯ
    2.5 ประสานงานกับครูเวรประจำวัน  เพื่อช่วยดูแล  ควบคุมนักเรียนประจำวันตามความเหมาะสม
    2.6 จัดทำทะเบียนประวัตินักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มปัญหา กลุ่มพิเศษ  เพื่อผลในการแก้ไขและพัฒนาส่งเสริมต่อไป
    2.8 จัดทำคู่มืออบรมนักเรียนในคาบโฮมรูมให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา
    2.9 ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบและช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
    2.10 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. งานครูที่ปรึกษา
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
   3.1 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในด้านการปกครองนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
   3.2 วางแผนแก้ปัญหานักเรียนในด้านต่างๆ เช่น การมาเรียน  ระเบียบวินัย  กฎข้อบังคับ ฯลฯ
   3.3  ประสานงานกับครูเวรประจำวัน  เพื่อช่วยดูแล  ควบคุมนักเรียนประจำวันตามความเหมาะสม
   3.4  จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพื่อคัดกรอง และจัดทำทะเบียนประวัตินักเรียนในชั้นเรียน ( กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปัญหา กลุ่มพิเศษ) เพื่อการป้องกันแก้ไข พัฒนาส่งเสริม และส่งต่อ
   3.5อบรมนักเรียนในคาบโฮมรูม
   3.6 ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบและช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียนชั้นเรียน
   3.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 


krong

นางสาวกรองแก้ว  สานุสนธิ์
หัวหน้างาน

งานนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์ ฯ
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
1. จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์
2. ดูแล นักเรียน และรายงานผลโครงการนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 


tana2

นายธนา  คงอยู่
หัวหน้างาน

สำนักงานกิจการนักเรียนประจำ
1. งานสารบรรณสำนักงานกิจการนักเรียนประจำ
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
     1.1  จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินงานเสนอรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
     1.2  จัดหา  จัดซื้อทรัพยากรที่จำเป็นในสำนักงานกิจการนักเรียนประจำ
     1.3  จัดทำทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือของสำนักงานกิจการนักเรียนประจำ ให้เป็นหมวดหมู่มีระบบการเก็บเอกสารที่สามารถค้นหาเรื่องได้อย่างรวดเร็ว
     1.4  โต้ตอบหนังสือราชการ  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  หลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบของงานสารบรรณอย่างรวดเร็วและทันเวลา
     1.5  จัดส่งหนังสือราชการ  เอกสารของสำนักงานกิจการนักเรียนประจำ ให้งานที่รับผิดชอบและติดตามเรื่องเก็บคืนจัดเข้าแฟ้มเรื่อง
     1.6  จัดพิมพ์เอกสารและจัดถ่ายเอกสารต่าง ๆ ของสำนักงานกิจการนักเรียนประจำ เช่น บันทึกข้อความ    แบบสำรวจแบบสอบถาม แบบประเมินผลงานระเบียบและคำสั่ง
     1.7  ประสานงานด้านข้อมูลและร่วมมือกับกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและร่วมมืออันดีต่อกันในการดำเนินงานตามแผน
     1.8  ประเมินผลและสรุปรายงานผลปฏิบัติราชการประจำปี
     1.9  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.   งานพัสดุสำนักงานกิจการนักเรียนประจำ
      2.1  ประสานงานในสำนักงานกิจการนักเรียนประจำ วางแผน จัดซื้อ จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ชำรุด  โดยประสานงานกับพัสดุโรงเรียน   
      2.2  จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  ยืมวัสดุให้ถูกต้องมีระบบและเป็นปัจจุบัน
      2.3  จัดทำระเบียบ  แนวปฏิบัติ แบบรายงาน  แบบฟอร์มต่าง ๆ  ที่จำเป็นในการให้บริการปรับซ่อม
      2.4  ติดตามการปรับซ่อมและบำรุงรักษาสภาพวัสดุ  ครุภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
      2.5  ประเมิน สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษาและรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
      2.6  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.   งานสารสนเทศสำนักงานกิจการนักเรียนประจำ
       3.1  วางแผนงาน/โครงการ และจัดทรัพยากรที่ใช้ในงานสารสนเทศของสำนักงานกิจการนักเรียนประจำ
       3.2  ประสานงานด้านความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลกับงานต่าง ๆ ในกลุ่มงาน เพื่อรวบรวมและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยที่จะบ่งบอกถึงสภาพปัญหาความต้องการ
       3.3  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน  เกณฑ์การประเมินมาตรฐานแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
       3.4  จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลให้งานในฝ่ายได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในกลุ่มงานต่อไป
       3.5  ร่วมมือกับสารสนเทศของโรงเรียน  เผยแพร่งานของสำนักงานกิจการนักเรียนประจำ
       3.6  ประเมิน สรุป รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา
       3.7  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.   งานแผนงานสำนักงานกิจการนักเรียนประจำ
      4.1  ประสานงานจัดทำแผนพัฒนางาน  แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานสำนักงานกิจการนักเรียนประจำ เสนอผู้บริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ
      4.2  พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของสำนักงานกิจการนักเรียนประจำ ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและเกณฑ์ประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา
      4.3  กำกับ  ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ  ให้เกิดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน
      4.4  ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียนและกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้มีประสิทธิภาพ
      4.5  ประเมิน สรุป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
      4.6  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 5. งานหอพักนักเรียน  มีขอบเขตการรับผิดชอบได้แก่  นักเรียนประจำหญิง  และนักเรียนประจำชายโดยมีรายละเอียดของงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในงานดังนี้         
      5.1  คณะกรรมการงานหอพักนักเรียนบริหารงานหอพักนักเรียนและดูแลนักเรียนประจำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและ ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  สังคมและจิตใจ
      5.2  วางแผนการดำเนินงานและปรับปรุงงานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนประจำ
      5.3  พิจารณาประกาศและตารางเวลาหอพักนักเรียน เพื่อเอื้ออำนวยให้การบริหารในฝ่ายบรรลุวัตถุประสงค์
 6. ครูประจำหอพัก
      6.1    มีหน้าที่ดูแลนักเรียนหอพัก ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม จิตใจ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
      6.2    ดำเนินการตามนโยบายหัวหน้างานหอพักนักเรียน   
      6.3    จัดทำงบประมาณประจำหอพักเสนอหัวหน้างาน
      6.4    ดูแลเรื่องการสอนเสริมนอกเวลาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อน
      6.5    ติดต่อและประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในหอพัก
      6.6    ควบคุมดูแลและปฏิบัติตามตารางหอพักอย่างเคร่งครัด 
      6.7    เซ็นใบอนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านตรวจเช็คจำนวนนักเรียนที่กลับ ตรวจเช็คนักเรียนที่เข้าหอพักไม่ตรงเวลา  พร้อมทั้งรายงานให้หัวหน้างานทราบ
      6.8    ควบคุมดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร
      6.9    ดูแล  ซ่อมแซม  ตกแต่งอาคารหอพักนักเรียนให้ใช้การได้อยู่เสมอ
      6.10  ควบคุมดูแลการใช้น้ำ และไฟฟ้าอย่างเหมาะสมภายในอาคารที่รับผิดชอบ
      6.11  อบรมนักเรียนหอพักสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเรื่องกิริยามารยาท  จริยธรรม  ศีลธรรม และระเบียบวินัย
      6.12  ปลูกฝังให้นักเรียน มีความสามัคคีในหมู่คณะ  สามารถทำงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
      6.13  ติดตามด้านการเรียนและความประพฤติของนักเรียนประจำทั้งในและนอกเวลาเรียน
      6.14  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อนักเรียน  ผู้ปกครองและผู้ร่วมงาน
      6.15  ดูแลเอาใจใส่นักเรียนด้วยความยุติธรรม  โดยไม่เห็นแก่สิ่งตอบแทนใด ๆ
      6.16  ลงโทษนักเรียนด้วยความเหมาะสมและมีความเป็นธรรม
      6.17  จัดทำประวัติของนักเรียนและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายหอพักนักเรียนประจำ
      6.18  ติดประกาศข่าวสาร  และข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ
      6.19  ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด
      6.20  ดูแลนักเรียนเมื่อยามเจ็บป่วยเบื้องต้น  และนำส่งโรงพยาบาลเมื่อรักษาเบื้องต้นไม่หาย
      6.21  ประสานกับฝ่ายธุรการการเงินเพื่อให้ข้อมูลในการรับสมัครนักเรียนหอพักนักเรียนประจำใหม่
      6.22  ทำบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงทั้งด้านบวกและลบ 
      6.23  รายงานผู้บังคับบัญชาและผู้ปกครองเป็นระยะ ๆ ในกรณีที่นักเรียนมีความประพฤติไม่เหมาะสม
      6.24  จัดทำรายงานนักเรียนรายบุคคลส่งผู้ปกครองประมาณเดือนละ 1 ครั้ง
      6.25  สรุปงานและบันทึกการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน
      6.26  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  7. งานพัฒนาระบบไฟฟ้าสำนักงานกิจการนักเรียนประจำ
      มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
      7.1 จัดทำแผนงาน โครงการในการปฏิบัติและปฏิทินการปฏิบัติงาน
      7.2  กำกับดูแลและปรับปรุง บำรุงรักษาของใช้
      7.3  ดำเนินการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดให้ใช้งานได้
      7.4  จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ แก่ครูหอนอนและนักเรียนในหอพัก
      7.5  สำรวจข้อมูลการแจ้งซ่อม หรือปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอพักนักเรียนประจำ
      7.6  จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอพักนักเรียนประจำ ตามที่ได้รับมอบหมาย
      7.7  จ้างช่างดำเนินการซ่อมแซม และปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอพักนักเรียนประจำ
      7.8 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการประจำภาคเรียน และประจำปีการศึกษา
      7.9  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 8. งานระบบน้ำอุปโภค – บริโภคสำนักงานกิจการนักเรียนประจำ
     มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
      8.1 จัดทำแผนงาน โครงการในการปฏิบัติและปฏิทินการปฏิบัติงาน
      8.2 สำรวจอุปกรณ์ชำรุด และไม่สามารถใช้งานได้ ของแต่ละหอพัก เพื่อดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุง
      8.3  จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ แก่ครูหอนอนและนักเรียนในหอพัก
      8.4 จ้างช่างดำเนินการซ่อมแซม และปรับปรุงระบบประปาหอพักนักเรียนประจำ
      8.5  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการประจำภาคเรียน และประจำปีการศึกษา
      8.6  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

You have no rights to post comments