หัวข้อโครงการ ม4 และ ม.6

 

1. หัวข้อโครงการ

- ชื่อโครงการที่มีโปรแกรม (Photoshopสำหรับ ม.4) หรือ (Flash สำหรับ ม.6)เข้ามาเกี่ยวข้องในการทำงาน

2. วัตถุประสงค์

            -แสดงวัตถุประสงค์ของโครงการว่าจัดทำขึ้นเพื่ออะไร

3. นำเสนอโดย

            -แสดงรายชื่อของกลุ่ม มี่ใครเป็นสมาชิกบ้างแต่ละคนมีหน้าที่อะไร

4. ระยะเวลาดำเนินการ

- ระยะเวลาดำเนินการ ( เลือกโครงการที่เหมาะสมกับเวลา ใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์)

  ส่งภายในวันที่ 8 กันยายน 2549

5. ขั้นตอนการเตรียมการ

- อธิบายขั้นตอนการทำงานเป็นขั้นๆ แต่ละวัน ทำอะไรบ้าง

6. ลักษณะการทำงาน

- การทำงานอธิบายการทำงาน แต่ละขั้นตอน พร้อมภาพประกอบคำอธิบาย

7. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

- อธิบายปัญหาในการทำงานและเสนอแนวทางแก้ไข

8. แหล่งสืบค้นข้อมูล

- แสดงแหล่งข้อมูลที่นำมาทำโครงการ

9. สรุปผลของโครงการ

 

 

กำหนดระยะเวลาส่ง

 

สัปดาห์ที่1                       กำหนดหัวข้อโครงการ (ภายในวันที่ 7-11 สิงหาคม2549)

สัปดาห์ที่2                       แสดงลักษณะของโครงการและแสดงความคืบหน้าของการทำงาน(ภายในวันที่ 14-18 สิงหาคม 2549)

สัปดาห์ที่2 – 4                  แสดงความคืบหน้าของการทำงาน

วันที่ 8 กันยายน 2549          ส่งผลงานและโครงการ

 

ชิ้นงานที่ต้องส่ง

 

1. ผลงานตามโครงการ 1 ชิ้น

2. รายงานโครงการ 1 ไฟล์

3. รายงานนำเสนอ 1 ไฟล์

4. รายงานโครงการ 1 ฉบับ

 

****************************