การนำเสนอสื่อประสม(PowerPoint)

 

1.การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint

2.แถบมาตรฐาน Standard Tool Bar

3.การสร้างงานนำเสนอ

4.ตาราง