แบบประเมินงานนำเสนอ

 ชื่อ.....................................................................   ชื่อผลงาน ...................................................................

 

ควรปรับปรุง

1

ปานกลาง

2

ดี

3

ดีมาก

4

ประเมินตนเอง

เพื่อนประเมิน

 

ครูผู้สอน

เนื้อหา

(20 คะแนน)

·     ข้อมูลนำเสนอไม่ชัดเจนนักและมีข้อผิดพลาด

·     ใช้แหล่งข้อมูล 1-2 แห่ง

·     เนื้อหาไม่ถูกต้องขาดหัวข้อตามจุดประสงค์มากกว่า 3 ข้อ

·     แสดงถึงความไม่เข้าใจในการใช้โปรแกรม (Photoshop หรือ Flash)

 

( 1 – 5 คะแนน )

·     ข้อมูลนำเสนอชัดเจนพอควร ถูกต้องและมีข้อผิดพลาด

·     ใช้แหล่งข้อมูล 3-4 แห่งเพื่อให้ข้อมูลมีเหตุผล

·     เนื้อหาถูกต้องขาดหัวข้อจุดประสงค์1-2 ข้อ

·     แสดงถึงความเข้าใจในการใช้โปรแกรม (Photoshop หรือ Flash)

( 6 – 10 คะแนน )

·     ข้อมูลนำเสนอชัดเจน ถูกต้องและมีข้อผิดพลาดบ้าง

·     ใช้แหล่งข้อมูลหลายแห่งเพื่อให้ข้อมูลมีเหตุผล

·     เนื้อหาถูกต้องหัวข้อจุดประสงค์ครบถ้วนแต่ไม่ชัดเจน

·     แสดงถึงความเข้าใจในการใช้โปรแกรม (Photoshop หรือ Flash)

( 11 – 15 คะแนน )

·     ข้อมูลนำเสนอชัดเจน ถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาด

·     ใช้แหล่งข้อมูลหลายแห่งเพื่อให้ข้อมูลมีเหตุผล

·     เนื้อหาถูกต้องหัวข้อจุดประสงค์ครบถ้วนชัดเจน

·     แสดงถึงความเข้าใจในการใช้โปรแกรม (Photoshop หรือ Flash)

( 16 – 20 คะแนน )

 

 

 

ความถูกต้อง

(10 คะแนน)

·     ไม่ปรากฏว่ามีการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้

·     การวิเคราะห์ไม่ถูกต้องและคลุมเครือ

( 1 – 2 คะแนน )

·     แสดงให้เห็นว่ามีการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้พอควร

·     การวิเคราะห์ไม่ชัดเจนนัก

 

( 3 – 5 คะแนน )

·     แสดงให้เห็นว่ามีการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้พอควร

·     การวิเคราะห์ถูกต้องชัดเจน

 

( 6 – 8 คะแนน )

·     แสดงให้เห็นว่ามีการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้

·     การวิเคราะห์ถูกต้องและชัดเจนและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

( 9 – 10 คะแนน )

 

 

 

การออกแบบ

(10 คะแนน)

·     ภาพสไลด์เข้าใจยาก

·     ไม่มีการใช้เทคนิคพิเศษ

·     ไม่มีภาพประกอบ

 

 

 

( 1 - 2 คะแนน )

·     ภาพสไลด์เข้าใจได้ง่ายพอสมควร

·     มีการใช้เทคนิคพิเศษบ้างเพื่อสนับสนุนข้อมูลที่นำเสนอ

·     ภาพประกอบหายไป 3-4 ภาพ

 

 

( 3 - 5 คะแนน )

·     ภาพสไลด์เข้าใจได้ง่าย ชัดเจน

·     มีการใช้เทคนิคพิเศษสนับสนุนข้อมูลที่นำเสนอ

·     ภาพประกอบหายไป1-2 ภาพ

 

 

( 6 - 8 คะแนน )

·     ภาพสไลด์เข้าใจได้ง่าย ชัดเจน สวยงาม

·     มีการใช้เทคนิคพิเศษสนับสนุนข้อมูลที่นำเสนอ

·     ใช้ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา

( 9 - 10 คะแนน )

 

 

 

ความร่วมมือ

(5 คะแนน)

·     ไม่มีความร่วมมือกันเท่าที่ควร ไม่มีการแบ่งหน้าที่

 

( 1 คะแนน )

·    แสดงให้เห็นว่ามีการร่วมมือกันพอสมควร มีการแบ่งหน้าที่กันบ้าง

( 2 – 3 คะแนน )

·  แสดงให้เห็นว่ามีการร่วมมือกันดี มีการแบ่งหน้าที่กันพอสมควร

 

( 4 คะแนน )

·     แสดงให้เห็นว่ามีการร่วมมือกันอย่างดี มีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจน

 

( 5 คะแนน )

 

 

 

รวม

คะแนนเต็ม 45 คะแนน