ง 40211 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

การออกแบบ Chart ในรูปแบบต่างๆ

แนวคิดและหลักการออกแบบคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีกาเย่9ข้ีอ

ถาดไอคอน และไอคอน Authorware

กล่องเครื่องมือ Display Icon (Toolbox)

การเรียกใช้งานคำสั่งต่างๆ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

การสร้าง Title

การสร้าง เมนูหลัก

การสร้างหน้าจุดประสงค์

การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน

เนื้อหา

การสร้างแบบแบบฝึกหัด โดยใช้ {TotalScore}

ออกจากหน้าโปรแกรม