ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

เสรี โพธิ์นิล
Administrator

--- เอกสารหลักฐาน อย่าลืมเซนรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยนะคะ--- รับสมัคร 24-28 เมษายน 2564 ผู้ที่สมัครออนไลน์สามารถนำเอกสารหลักฐานมายื่นได้ในวันที่ 24-28 เมษายน 2564 เช่นกัน
11 มีนาคม 2564 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปี เพื่อปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2564
 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนร่วมกับสำนักงานแม่กองคำสนามหลวง และสำนักเรียนวัดสังข์กระจาย จัดการสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ณ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
ปฏิทินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ 24 - 28 เมษายน 2564 
วันที่ 3 มีนาคม 2564 งานอนามัยโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนทุกคนในโรงเรียน
วันที่ 2 มีนาคม 2564 คณะอาจารย์ สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มอบสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โดยมีนายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน และ นางสาวแสนดี ว่องวุฒิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนเป็นผู้รับมอบ
วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอภิภูมิ เปี้ยปลูก เนื่องในโอกาสได้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้ให้เกียรติมอบเหรียญและร่วมแสดงความยินดีกับลูกเสือ เนตรนารี ที่ได้รับเครื่องหมายลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ประจำปีการศึกษา 2563 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
18 กุมภาพันธ์ 2564     นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนมอบเกียรติบัติ รางวัลพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น แก่นางสาวสิริมนต์ โกศัยดิลก นายปวิตร พุทธิรานนท์ นางสาวโสรดา สุทธิสมบูรณ์ และนายชนินทร์ จันทร์เพชร ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
11กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้ดำเนินการ ทำความสะอาดจุดเสี่ยงและจุดสัมผัสบ่อยๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค
หน้าที่ 1 จาก 36