Print this page

การจัดการเรียนการสอบชดเชย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ

วันศุกร์, 25 มิถุนายน 2564 12:09
(0 votes)
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) มีความ รุนแรงมากขึ้น โดยปรากฏการรายงานสถานการณ์จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) ในสถานศึกษาทำให้ทางสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนครบตามหลักสูตรทางโรงเรียนจึงขอจัดการเรียนการสอนชดเชย   ในวันเสาร์จำนวน 10 ครั้ง ด้วยรูปแบบออนไลน์(Online) ตามตารางข้างต้น
Read 91 times Last modified on วันศุกร์, 25 มิถุนายน 2564 12:15