การแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ ในงาน "รักษ์ลำไส้ ใส่ใจตับ"

วันอังคาร, 25 กันยายน 2561 13:24
เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 61 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ผลการแข่งขัน นางสาววารุณี สิทธิสา ม.6/1 และนางสาวสนยาน์ จงจักรพันธ์ ม.6/2 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงาน "รักษ์ลำไส้ ใส่ใจตับ" จาก สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Read 715 times