พ.ศ. ๒๕๖๒ นายวีระชัย บุญอยู่ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน  
ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดทำการสอน ๒๒ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ๗๗๑ คน
ครูและบุคลากร ๕๔ คน วิทยากรท้องถิ่น ๑ คน

 

ตารางแสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วุฒิการศึกษา

รวม

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ฝ่ายบริหาร

-

-

ภาษาไทย

-

คณิตศาสตร์

-

-

วิทยาศาสตร์

-

สังคมศึกษา

-

สุขศึกษาและพลศึกษา

-

ศิลปะ

-

การงานฯ

-

ภาษาต่างประเทศ

-

งานแนะแนว

-

-

งานบรรณารักษ์

-

-

รวม

๒๙

๑๓

๔๓

อื่นๆ

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรฯ

ต่ำกว่า ม.๖

รวม

วิทยากรท้องถิ่น

-

-

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างสำนักงาน

-

-

ลูกจ้างนักการภารโรง

-

รวม

๑๒

ตาราง  แสดงจำนวนผู้บริหารและครูจำแนกตามวิทยฐานะ

ตำแหน่ง

ชาย

หญิง

รวม

ผู้อำนวยการ คศ.๓

-

รองผู้อำนวยการ คศ.๓

-

-

-

รองผู้อำนวยการ คศ.๒

-

-

-

รองผู้อำนวยการ คศ.๑

-

-

-

ครู คศ.๓

-

ครู คศ.๒

ครู คศ.๑

๑๗

๒๕*

ครูผู้ช่วย

รวม

๑๓

๒๖

๓๙

                             **       เฉพาะข้าราชการทางการศึกษา

                             ***     รอคำสั่งแต่งตั้ง คศ.๒ จำนวน ๕ คน

ตารางสรุปจำนวนครูผู้สอนปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ลำดับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จำนวนครู

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

ภาษาไทย

-

คณิตศาสตร์

-

-

วิทยาศาสตร์

ครูอัตราจ้าง ๑ คน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษา

-

ศิลปะ

-

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

ครูอัตราจ้าง ๑ คน

ครูต่างชาติ ๑ คน

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ๑ คน

งานแนะแนว

-

-

๑๐

งานบรรณารักษ์

-

-

รวมทั้งสิ้น

๑๒

๓๐

-

ตารางสรุปจำนวนบุคลากรทุกตำแหน่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ลำดับ

ตำแหน่ง

จำนวนครู

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

ผู้บริหาร

-

-

ข้าราชารครู

๑๒

๒๖

-

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

-

-

ครูต่างชาติ

-

-

ครูอัตราจ้าง

-

-

ลูกจ้างประจำ

-

-

ลูกจ้างสำนักงาน

-

ลูกจ้างนักการภารโรง

-

วิทยากรท้องถิ่น

-

-

รวมทั้งสิ้น

๑๗

๓๘

รวม ๕๕