ระหว่างวันที่ 14 - 29 กรกฏาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทักษะภาษาไทยในรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือ การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ การแข่งขันเล่าเรื่อง การแข่งขันออกแบบ นักเรียนที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ครั้งที่ 25 มีคำสั่งให้ล็อกดาวน์กรุงเทพ-ปริมณฑล และ 4 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีข้อกำหนดในหลายประเด็น และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ในการนี้โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จึงขอประกาศงดกิจกรรมการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ในวันที่ 3 และ 4 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเพื่อความปลอดภัยของผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา และหากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดทางผโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) มีความ รุนแรงมากขึ้น โดยปรากฏการรายงานสถานการณ์จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) ในสถานศึกษาทำให้ทางสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนครบตามหลักสูตรทางโรงเรียนจึงขอจัดการเรียนการสอนชดเชย   ในวันเสาร์จำนวน 10 ครั้ง ด้วยรูปแบบออนไลน์(Online) ตามตารางข้างต้น
20 มิถุนายน 2564 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดการประชุมผู้ปกครองออนไลน์  ครั้งที่1/2564 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2564
การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ของนักเรียนทุกระดับชั้น พร้อมชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าสมาคมฯ ของนักเรียนระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 
20 มิถุนายน 2564 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนขอเชิญประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ในเวลา 10.00 น. - 11.00 น. เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19