21 มกราคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ให้การต้อนรับนายสิระการย์ ฤทธิ์สำเร็จ และนางณัฐชานันท์ ฐิติวัชรพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เนื่องในโอกาสนิเทศก์ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ณ ห้องประชุมแสงมณี
  12 - 15 มกราคม 2564 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้ดำเนินการจัดประเมินวิทยฐานะเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของครู ตามเกณฑ์ ว.21 
จากปัญหาการระบาดของไวรัส Covid-19 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดความสะดวกในการเรียนมากที่สุด
12 มกราคม 2564 นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนนำคณะครู เข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้มีอุปการะคุณและให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนตลอดปีที่ผ่านมา
12 มกราคม 2564 นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนนำคณะครู เข้าสวัสดีปีใหม่  และขอพรจาก นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงาน ในปี 2564
ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ฉบับที่ 4 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส covid-19 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จึงขอประกาศปิดเรียนเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 - 31 มกราคม 2564 และเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง โดยในขณะหยุดเรียนให้นักเรียนติดตามการเรียนการสอนแบบออนไลน์จากครูประจำวิชา ตามตารางเรียนปกติ ให้สังเกตอาการหากมีอาการป่วยขอให้รีบพบแพทย์และแจ้งครูที่ปรึกษาโดยด่วน