14 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 5 ฐานกิจกรรม คือ ฐานลูกหลวงฤทธิคนดีมีวินัย ฐานอัตลักษณ์โรงเรียน ฐานพิพิธภัณฑ์บ้านคุณหลวงฤทธิณรงค์รอน ฐานลูกหลวงฤทธิฯ กับการประสบความสำเร็จในการเรียน และฐานกรรมการสภานักเรียน

Video rendered using the "Example K2 Plugin".

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการวีระชัย บุญอยู่ พร้อมตัวแทนคณะครูโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ให้การต้อนรับ ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกิจกรรม“UNSEEN SESAO1 เลอค่าที่คุณห้ามพลาด”ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ได้มีการเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรม นั่งรถท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์ ชมพิพิธภัณฑ์ว่าวไทย   On May 13, 2019 Mr.Werachai Boonyou the director and the representative teachers of Ritthinarongron School welcomed Dr. Pira Ratanavichit Deputy Secretary General of the Basic Education Commission In the activity "UNSEEN SESAO1," by the Office of Secondary Educational Service Area 1 at Thawithapisek School, Bang Khun Thian. They toured around the nearby area of the school and visited the Thai kite museum.
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา และครูพี่เลี้ยงร่วมกันประเมิน ซึ่งมีครูผู้ช่วยได้รับการประเมินทั้งหมด 7 คน   On May 13, 2019 Ritthinarongron School organized an assessment of preparation and intensive development for assistant teachers together with the director of Ritthinarongron School, representative of the school board and the mentors assessed by 7 assistant teachers.
วันที่ 13 พ.ค. 62 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ครูปนัสยา ลีประเสริฐสุนทร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เเละครูไพรินทร์ ผาสะคู หัวหน้างานกิจการนักเรียน เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ เเละชี้เเจ้งกิจกรรมต่างๆ ณ ห้องประชุมคงวุฒิปัญญา
10 พฤษภาคม 2562 นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียน 1/2562 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมแสงมณี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
6 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนครูและบุคลากรโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก