23 พ.ย. 2564 นักเรียนชั้น ม.ต้น เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส Covid 19 เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยมีคณะครู ดูแลนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน
19 พ.ย. 2564 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดกิจกรรม งานวันลอยกระทง โดยมีการจัดกิจกรรม ประกวดการประดิษฐ์กระทง ณ ศาลาคุณหลวง โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
5 พ.ย. 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกับโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน อบรมการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคให้แก่ครูและบุคลากร และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนแบบ on site ในวันที่ 8 พ.ย.2564
4 พ.ย. 2564 นักเรียนชั้น ม.ปลาย เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส Covid 19 เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยมี นางพลอยกาญจน์  พึ่งเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนและคณะครู ดูแลนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน
11 ตุลาคม 2564 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดกิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการพลอยกาญจน์ พึ่งเพียร เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ณ ห้องประชุมแสงมณี โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าฯ ตัวแทนมูลนิธิฯ ตัวแทนชมรมครูเก่าฯ ผู้บริหาร คณะครู ตัวแทนนักเรียน รวมทั้งผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการพลอยกาญจน์ พึ่งเพียร ทั้งนี้โรงเรียนได้ปฏิบัติตามนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ระงับ ยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
7 ตุลาคม 2564 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความยินดีกับ ผอ.วีระชัย บุญอยู่เนื่องในโอกาสไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสีกันวัฒนานันท์อุปถัมภ์