รายชื่อครูและบุคลากรฯ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 

ฝ่ายบริหาร

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

บรรณารักษ์

1.นางพลอยกาญจน์  พึ่งเพียร

1.นายปวิตร พุทธิรานนท์

1.น.ส.วดายุ ปฏิสนธิ

2.นางสาวแสนดี  ว่องวุฒิ

2.นายรัชวัฒน์  นัยรัตน์

กลุ่มสาระฯภาษาไทย

3.น.ส.ขวัญหทัย  นุพรม

จิตวิทยาและการแนะแนว

1.น.ส.อลิตา ดาด้วง

4.นางณัฏฐพัชร์  โพธิ์ศิริ

1.น.ส.อารียา เอมะสุวรรณ

2.นายธนิกุล  สถิตอยู่คู่ไทย

5.น.ส.สุภาพร โกมลมุสิก

3.นายไพรินทร์  ผาสะคู

ครูต่างชาติ

4.น.ส.สุจิตรา เหล็กผา

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

1.Mr.Kenneth Faisal Alamillo Cabungcal

5.น.ส.ขวัญนรินทร์ เถระพันธ์

1.นางพิชามญชุ์  เถาสมบัติ

2.น.ส.โสรดา สุทธิสมบูรณ์

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

3.นายศักดิ์สิทธิ์  สุวรรณสุขสันติ

ลูกจ้างประจำ

1.น.ส.อาทิตยา  แก้วเทพ

1.นายวินัย  สุทาวัน

2.นางมณี  ไตรรัตนาลักษณ์

กลุ่มสาระฯศิลปะ

2.นายสมศักดิ์  ชุมสุข

3.น.ส.จุฬาสวรรค์  รุ่งเรือง

1.น.ส.กิตติมา  กรุดอ่ำ

3.นายวิฑูรย์  ธรรมวงษ์

4.นายนัฏฐากร  สำราญสุข

2.น.ส.อรุณรัตน์  แจ้งแสง

4.นายสังวาลย์  ม่วงรอด

5.นางสาวนิตยา โยฆะวัฒน์

3.น.ส.จันทิมา เชาว์ปัญญานนท์

4.น.ส.สิริมนต์  โกศัยดิลก

ลูกจ้างสำนักงาน

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5.สิบเอกสิบทิศ เรืองสิริเศรษฐ์

1.น.ส.จริยา  จิตตระการ

1.นายกิตติ  อัครยรรยง

2.น.ส.สุรีรัตน์  เอี่ยมมาก

2.นางอติพร  สรรค์สวาสดิ์

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

3.นายชนินทร์  จันทร์เพชร

1.นางรุ่งทิวา พันธ์โนราช

ลูกจ้างนักการภารโรง

4.นางณิชชิศา  แก้วนิตย์

2.นายวัชระ เรียนไทยสงค์

1.นายชม  เข็มทอง

5.น.ส.นิสาชล  พูลภักดี

3.นายเฉลิมเกียรติ เอนกลาภ

2.นางจินดา เขียวอ่อน

6.นายยุทธ  ขวัญเมืองแก้ว

3.นายศักดา  ขนันไพร

7.น.ส.ปนัสยา ลีประเสริฐสุนทร

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

4.นางสวรินทร์  สุทาวัน

8.นายทวีศีกดิ์  กล่ำทวี

1.น.ส.ดนิตา  แก้วคำจันทร์

9.น.ส.รังสิยา  ใจดี

2.น.ส.เบญจพร  แซ่เล้า

3.นายเอกพิสิษฐ์  ฝีมือดี

4.น.ส.อิสริยาภรณ์  สรมหาจันทร์