โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

          หน้าที่ : จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  กำกับ  ติดตาม  กลั่นกรอง ดูแล อำนวยความสะดวก  ให้คำแนะนำ ปรึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มการบริหารวิชาการตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารวิชาการ วางแผนด้านวิชาการ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ นิเทศการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนและให้บริหารข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษา และทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของแต่ละฝ่ายงานเพื่อให้ฝ่ายบริหารจัดการได้อย่างสะดวกคล่องตัว มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ

คณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา

          หน้าที่  ๑) กำหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและความต้องการของชุมชน

                   ๒) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  โดยจัดโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนางานและการสร้างระบบประกันคุณภาพภายในจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลมีความสมบูรณ์เรียกใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

                   ๓) จัดทำแผนสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลุยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์)

                   ๔) ดำเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดำรงโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษา ต้องสร้างระบบการทำงานที่เข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม และวงจรการพัฒนาคุณภาพของ เดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือที่รู้จักกันว่า วงจร PDCA

                   ๕) ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนให้ครู ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

                   ๖) ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

                   ๗) จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี (SAR) และสรุปรายงานประจำปี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน

คณะกรรมการงานวิเคราะห์และจัดทำแผนโรงเรียน

          หน้าที่  : ๑) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

                   ๒) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลต่อการจัดการศึกษา (SWOT) และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา

                   ๓) กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าหมาย (Corporate Objective) ของสถานศึกษา

                   ๔) กำหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา

                   ๕) กำหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators : KPIs)  โดยจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ

                   ๖) กำหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะทำร่างข้อตกลงกับเขตพื้นที่การศึกษา

                   ๗) จัดทำรายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก

                   ๘) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงและนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

                   ๙) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการงานวัดผลประเมินผล

          หน้าที่  ๑) กำหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยสอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ

                   ๒) จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา

                   ๓) วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน

                   ๔) จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกชั่วชั้นและจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีที่มีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

                   ๕) จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล

                   ๖) จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน

                   ๗) ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่าง ๆ รายปี/รายภาค และตัดสินผลการเรียน การผ่านช่วงขั้น และจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการงานทะเบียนและเทียบโอน

          หน้าที่  ๑) ประสานงานวัดผลประเมินเพื่อดำเนินงาน จัดระบบสารสนเทศงานทะเบียนและการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน

                   ๒) จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบประเมินผลของสถานศึกษา

                   ๓) เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนและขออนุมัติผลการเรียน

                   ๔) ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่าง ๆ รายปี/รายภาค และตัดสินผลการเรียนการผ่านช่วงชั้นและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                ๕) การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอำนาจของสถานศึกษาที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ  ได้แก่  คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการพร้อมทั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน