พ.ศ. ๒๕๖๓ นายวีระชัย บุญอยู่ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน  

ครูและบุคลากร

ผู้

บริหาร

คศ.๓

ครู

คศ.๓

ผู้

บริหาร

คศ.๒

ครู

คศ.๒

ครู

คศ.๑

ครูผู้ช่วย

ครู

อัตราจ้าง

ครูต่าง

ชาติ

ครูผู้ทรง

คุณค่าฯ

ลูกจ้าง

ประจำ

รวม

ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑๐

๑๗

๔๗

 

วุฒิการศึกษา

กลุ่มสาระฯ

จำนวนตามระดับการศึกษา (คน)

รวม

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ผู้อำนวยการ

-

-

-

-

-

-

-

รองผู้อำนวยการ

-

-

-

-

-

-

-

ภาษาไทย

-

-

-

-

คณิตศาสตร์

-

-

-

-

-

-

วิทยาศาสตร์

-

-

-

๑๐

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

-

-

-

-

สุขศึกษาและพลศึกษา

-

-

-

-

-

ศิลปะ

-

-

-

-

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

-

-

-

-

ภาษาต่างประเทศ

-

-

-

-

งานจิตวิทยาและการแนะแนว

-

-

-

-

-

-

-

บรรณารักษ์

-

-

-

-

-

-

-

รวม

๑๓

๒๐

๓๓

๑๐

-

๔๔

 

 

 

language0763