ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2564

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ม.1

66

53

119

4

ม.2

59

69

118

4

ม.3

70

63

133

4

รวมมัธยมต้น

195

185

380

12

ม.4

65

69

134

3

ม.5

49

46

95

3

ม.6

62

55

117

4

รวมมัธยมปลาย

176

170

346

10

รวมทั้งหมด

371

355

726

22