เอกลักษณ์

 

ลูกฤทธิฯ ยิ้มง่าย ไหว้งาม สืบสานวัฒนธรรมไทย


อัตลักษณ์


นักเรียนเป็นคนดี มีความเป็นไทย