วิสัยทัศน์

 

         นักเรียนเป็นคนดี สุขภาพดี มีความรู้ได้มาตรฐานคุณภาพ รักษ์ความเป็นไทย ใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ ยืดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

1.      ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้าน วิทย์คณิตภาษาอังกฤษ

2.         พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน

3.         ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.         จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพลานามัยนักเรียนและครู 

5.         พัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา

6.         ปลูกฝังการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

7.         ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์

          ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ประเทศชาติ และพลโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการเรียนรู้พร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมความภาคภูมิใจเอกลักษณ์ไทยในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่อนาคตด้วยเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การส่งเสริมประชาธิปไตยกล้าใหม่ในโรงเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียนถึงบ้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาการบริหารจัดการทั่วไป

 

เป้าหมาย

1.    ด้านการเรียน  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ผลการสอบระดับชาติ (O - NET ) มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 90 มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์  สุขภาพจิตดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร  สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  มีจิตสาธารณะ  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  จงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์  และ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.  ด้านผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา  ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ 

3.    ด้านโรงเรียน  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา  มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดการเรียนการสอนเพื่อธำรงสภาพความเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

4.    ด้านชุมชน  องค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑.      รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์

๒.      ซื่อสัตย์สุจริต

๓.      มีวินัย  และมีความรับผิดชอบ

๔.      ใฝ่เรียนรู้

๕.      อยู่อย่างพอเพียง

๖.      มุ่งมั่นในการทำงาน

๗.      รักความเป็นไทย

๘.      มีจิตสาธารณ

สมรรถนะของนักเรียน

๑.      ความสามารถในการสื่อสาร

๒.      ความสามารถในการคิด

๓.      ความสามารถในการแก้ปัญหา

๔.      ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

           ๕.      ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี