11 ตุลาคม 2564 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดกิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการพลอยกาญจน์ พึ่งเพียร เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ณ ห้องประชุมแสงมณี โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าฯ ตัวแทนมูลนิธิฯ ตัวแทนชมรมครูเก่าฯ ผู้บริหาร คณะครู ตัวแทนนักเรียน รวมทั้งผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการพลอยกาญจน์ พึ่งเพียร ทั้งนี้โรงเรียนได้ปฏิบัติตามนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ระงับ ยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
7 ตุลาคม 2564 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความยินดีกับ ผอ.วีระชัย บุญอยู่เนื่องในโอกาสไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสีกันวัฒนานันท์อุปถัมภ์
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการวีระชัย บุญอยู่ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
30 กันยายน 2564 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จัดกิจกรรม งานเกษียณอายุราชการ ครูมณี  ไตรรัตนาลักษณ์ ณ ห้องแสงมณี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
23 กันยายน 2564 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จัดงานเสวนาวิชาการ " การบริหารสู่ความสำเร็จ "     ณ ห้องประชุมแสงมณี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
ขอแสดงความยินดีกับ นายวีระชัย   บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563