กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

              

* พาราโบล่า *อัตราส่วนตรีโกณฑ์มิติ
* ดัชนีมวลกาย *พื้นผิวและปริมาตร
* ความน่าจะเป็น *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
* ระบบสมการกำลังสอง *ความคล้าย
* ระบบสมการเชิงเส้น *กราฟ
* เศษส่วนพหุนาม *กรณฑ์ที่สอง
* สถิติ