สื่อการสอนออนไลน์

เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ง 33202

ครูผู้สอน นายกิตติ อัครรยรรยง ,

เรื่อง
ใบความรู้
ใบงาน
1. เว็บอิดิเตอร์ เว็บบราวเซอร์และโครงสร้าง HTML
2. กำหนดสีพื้นของตัวอักษร
3. ตำแหน่งแสดงผล และหัวเรื่อง
4. การกำหนดฟ้อนต์
4.1คำสั่ง CSS
5. การกำหนดคำสั่งย่อย
6. การแทรกไฟล์ภาพ เสียงและวิดีโอ
7. การแทรกตาราง
7.1 การใช้งาน Colspan - Rowspanและตารางซ้อนตาราง
8. การเชื่อมโยงภายในระบบ ภายนอกเอกสาร