กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

รู้จักกับ ฮาร์ดดิสก์ และมาตรฐานของการเชื่อมต่อ แบบต่าง

รู้จัก Harddisk ตั้งแต่ การเลือกซื้อ ติดตั้ง ดูแลรักษา แก้ไขปัญหา และการประกัน

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ Buffer Memory ในอุปกรณ์ CDRW Drive

เทคนิคการเลือกซื้อกล้อง Digital

รู้จักกับ DVD

การเลือกซื้อ CD-ROM

การเลือกซื้อ CD-RW

การเลือกซื้อ DVD-ROM

ก า ร เ ลื อ ก ซื้ อ N o t e b o o k